Regulamin korzystania z zabiegów w gabinecie Fizjo i Spa

1. W celu skorzystania z zabiegu w gabinecie Fizjo i Spa należy zarezerwować termin telefonicznie lub SMS-em pod numerem 662 073 969 lub e-mail – fizjospa@wp.pl lub przez Messenger lub bezpośrednio w gabinecie.
2. Korzystanie z usług równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet Fizjo i Spa oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Klientem gabinetu Fizjo i Spa może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
4. Personel gabinetu Fizjo i Spa zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta.
5. Personel gabinetu Fizjo i Spa zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu zabiegu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
6. Opłaty za zabiegi pobierane są przed lub bezpośrednio po zabiegu. Aktualny cennik widnieje na stronie internetowej.
7. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie Fizjo i Spa klient jest zobowiązany przyjść 10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
8. Zabiegi będą wykonywane w bieliźnie osobistej bądź jednorazowej dostępnej tuż przed zabiegiem w gabinecie Fizjo i Spa.
9. Personel gabinetu Fizjo i Spa zastrzega sobie prawo do :
*  odmowy wykonania zabiegu na rzecz osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
* natychmiastowego przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja, itp.);
*  odmówienia lub przerwania zabiegu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych;
W każdym z powyżej opisanych przypadków zostanie pobrana opłata za zabieg w pełnej wysokości.
10. Brak anulacji rezerwacji min 12 godz. przed zabiegiem skutkuje koniecznością pokrycia kosztów za niewykorzystaną i nieodwołaną rezerwację.

właściciel

mgr Agnieszka Gwóźdź

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Praktyka zawodowa: Fizjo i spa Agnieszka Gwóźdź.
zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:
− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
− wpisu nr ..  do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Połczyn-Zdrój przy ul. Szpitalnej 2
3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: w miejscu wezwania
II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności
− wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu,
− badanie funkcjonalne i fizjoterapia
− fizjoprofilaktyka,
− wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.
III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki i w miejscu wezwania
IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.
V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
− za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 9,73 zł,
− za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,34 zł,
• za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 1,95 zł.
 na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.
Warszawa dnia
mgr Agnieszka Gwóźdź
ZAŁĄCZNIK:
Cennik Świadczeń
Lp.
Nazwa świadczenia
Wysokość opłaty